תקופת המתנה: תקופה המתחילה במועד קרות מקרה הביטוח  ובסיומה זכאי המבוטח לקבלת תגמולי הביטוח. משך תקופת ההמתנה מפורט בפוליסה ובנספחיה.