כן, יש לוודא כי בידיך טופס עזיבת עבודה וטופס 161.

זהו מסמך המציין את תאריך סיום עבודתך בצירוף אישור וחתימת המעסיק על העברת הבעלות על התכנית הפנסיונית שלך, אליך.

טופס 161 הוא טופס שבאמצעותו מדווח המעסיק לרשויות המס על סיום יחסי עובד ומעביד ועל צבירת הפיצויים שלך. בטופס מצוינים בין היתר תקופת העבודה, שכר קובע לפיצויים, סכומי הפיצויים שנצברו על שמך וחבות הכספים או אי החבות במס.

טופס 161א' הוא טופס שבאמצעותו מדווח העובד לרשויות המס על אופן הטיפול בכספי הפיצויים שנצברו לזכותו עם סיום עבודתו מהיבט המס.

בכל התכניות הפנסיוניות יש פתרונות לתקופות הביניים שבין עבודה לעבודה. למרות שבחלק מהמקרים יש המשכיות אוטומטית אין לסמוך על כך ויש לפעול באופן אקטיבי ולוודא המשכיות הכיסויים הביטוחיים בהתאם לצורך. יש לזכור שלעיתים תכנית הפנסיה מורכבת מכמה מוצרים ויש לוודא המשכיות של כל המוצרים הרלוונטים.
אפשרויות ההמשך העיקריות הן המשך בריסק זמני שמשמעותו המשך הכיסוי הביטוחי ללא צבירת חסכון (ניתן לעיתים מתוך הכספים שנצברו ולעיתים ע"י תשלום חודשי עצמאי) או המשך בפרמיה שתקבע ע"י המבוטח ותכלול גם מרכיב חסכון.

בכל מקרה מדובר על הליך מורכב עם פוטנציאל רב לביצוע טעויות ויש לעשותו בליווי סוכן של סדן.

ההתייחסות שונה כאשר מדובר על כספי התגמולים והפיצויים בפוליסה. באופן עקרוני ניתן לפדות את כספי הפיצויים לאחר סיום עבודה כאשר בהתאם לגובה השכר, חלקם יהיה פטור ממס וחלקם חייב. את כספי התגמולים ניתן לפדות רק בגיל הפנסיה אלא אם מוכנים לשלם מס גבוה מאד של כ – 35% מצבירת התגמולים. ההמלצה החד משמעית הינה לא לפדות כספים לפני גיל פרישה אלא אם אין ברירה.

כן בהחלט. פדיון כספי הפיצויים מקטין את סך החיסכון הצבור בתכנית ולכן גם את הקצבה הצפויה בגיל הפרישה. ההמלצה החד משמעית הינה לא לפדות כספים לפני גיל פרישה אלא אם אין ברירה.