תקופת אכשרה: משך הזמן המתחיל במועד התחלת הביטוח ועד שהביטוח נכנס לתוקף. במהלך תקופת אכשרה המבוטח אינו נמצא בכיסוי ביטוחי. לדוגמא: תקופת אכשרה קיימת בקרן פנסיה לגבי מבוטח המצטרף במצב בריאות לא תקין, בביטוחי בריאות ועוד.