תגמולי ביטוח: סכום הכסף שיש לשלם על פי חוזה הביטוח בקרות מקרה וביטוח ובהתאם לתנאי הפוליסה. תגמולי הביטוח נקובים בפוליסה. התשלום עשוי להתקבל בסכום חד פעמי או חודשי ובתוך זמן מוגדר מרגע קבלת המסמכים הנדרשים בחברת הביטוח.