תביעה: דרישה לתשלום בגין אירוע ביטוחי שהתרחש. התביעה תוגש בשם הלקוח לאחר קרות מקרה הביטוח. יש להגיש תביעה זו בכתב.