רצף קצבה: מקלט מס שמחייב ייעוד כספי הפיצויים אשר נצברו בפוליסה במלואם או בחלקם, למטרת קצבה בגיל פרישה. כספים שאושרו לרצף קצבה לא ייחשבו לצורך חישוב מס במסגרת מענק הפרישה המגיע למבוטח בעת עזיבת העבודה ולא יהיו ניתנים למשיכה הונית פטורה ממס. ניתן לבקש רצף קצבה רק על צבירה בתוכנית לקצבה. כמובן שמחייב תכנון וייעוץ מקצועי