פנסיה צוברת: הגדרה לתכנית פנסיה בה זכויות העמית מושפעות מסך הכספים שנצברו לזכותו במהלך תקופת החיסכון.