פיצוי: סכום ביטוח שישולם למבוטח בקרות מקרה הביטוח. סכום זה נקבע מראש ואינו מותנה בגובה ההוצאות, להבדיל מהמושג שיפוי.