פוליסה: חוזה הביטוח שבין בעל הפוליסה, המבוטח וחברת הביטוח. בפוליסה נכללים תנאי הביטוח הכלליים, פירוט הכיסויים השונים ועוד.