סכום ביטוח: הסכום הנקוב בפוליסה, אותו תחויב חברת הביטוח לשלם בגין מקרה ביטוח יחיד.