נספח קצבה: נספח שהתווסף לפוליסות הוניות ומאפשר ייעוד כספים למטרת קצבה חודשית.