מצב רפואי קודם קיים: מצבו הרפואי של המבוטח טרם תחילת הביטוח. ההגדרות משתנות בהתאם לסוגי ותנאי הפוליסות השונות.