מדד יסודי: מדד המחירים לצרכן שנרשם בפוליסה צמודה למדד. ההצמדה מאפשרת לשמור על ערכו המלא של הביטוח . מדד זה הוא מדד המחירים לצרכן האחרון הידוע ב-1 בחודש של תחילת הביטוח.