מדד המחירים לצרכן: מדד המבטא את עלות סל הצריכה של שירותים ומוצרים למשפחה ממוצעת. מדד זה מתעדכן ומתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בכל 15 לחודש בגין החודש הקודם.