מבטח: חברה הלוקחת על עצמה את נטל הנזקים שיגרמו מסיכוני הביטוח ומתחייבת לשלם למבוטח במקרה קרות הביטוח. פעילות החברה הינה בכפוף לרשיון לעסוק בתחום