מבוטח: הצד לחוזה הביטוח שבגינו הוצאה הפוליסה, הוא הזכאי לקבל את תגמולי הביטוח אלא אם קבע מוטב אחר תחתיו. מבוטח יכול להיות כל אדם פרטי, חברה או ישות משפטית אחרת.