חריג: סייגים מוגדרים אשר אינם מכוסים בפוליסה. בכל תכנית קיימים חריגים וניתן למצוא אותם בתנאי הפוליסה. חריגים אלה הינם בד"כ חלק מתנאי הפוליסה הבסיסיים ואינם כוללים החרגות ספציפיות עקב עיסוק או מצב רפואי