חובת גילוי: חובת המבוטח למסור מידע מלא וכנה בעת עריכת הביטוח. מידע זה עשוי להשפיע על חברת הביטוח בהחלטתה האם לבטח את המבוטח וכן על תנאי הביטוח.