השתתפות עצמית: הסכום המשולם על ידי המבוטח בעת תביעה מתוך סך ההוצאה הרפואית הכוללת.