הצהרת בריאות: שאלון רפואי שעל האדם למלא עם הצטרפותו לביטוח.במסגרת הצהרה זו יש לתת תשובות מלאות ומדויקות ובאופן מלא  על ההיסטוריה הרפואית לגביה שואלים ועל המצב הבריאותי הנוכחי.
במידה והמידע אינו מספק על המבוטח יהיה להמציא מידע רפואי נוסף בהתאם לדרישת הגוף המבטח.כמו כן, נדרשת חתימה על וויתור סודיות רפואית. לאור השאלון הרפואי תהיינה לעיתים החרגות רפואיות.