דמי ניהול מצבירה: סכומים המנוכים מהחיסכון המצטבר בתכנית הפנסיונית/קרן השתלמות. דמי הניהול מנוכים מידי שנה כל עוד קיימות צבירות של חסכון. לכל מוצר יש את דמי הניהול המירביים שניתן לגבות אם כי במרבית המקרים דמי הניהול שנגבים נמוכים מהם. בקרן הפנסיה דמי הניהול המקסימליים הם 0.5% , בביטוחי מנהלים וקופות גמל 1.05% ובקרן השתלמות 2%.  בפועל, ככתוב, דמי הניהול הממוצעים נמוכים משמעותית מהמצוין. תכניות ישנות מחזיקות בתנאים שונים.