גיל כניסה: גיל המבוטח בעת ההצטרפות לביטוח. גיל הכניסה מהווה בסיס לקביעת תעריף הכיסוי הביטוחי.