בעל פוליסה:  אדם או החברה, ששמו נקוב בפוליסה והמתחייב לשלם את הפרמיה על-פיה.