ביטוח חיים מעורב: תכנית ביטוח המבוססת על שילוב בין חיסכון לביטוח למקרה פטירה. בפתיחת התכנית נקבעים סכום הביטוח שיתקבל בסוף תקופת הביטוח או לחילופין במקרה פטירתו של המבוטח. תכנית זו אינה משווקת כיום.