איזון אקטוארי: איזון אקטוארי מבטא התאמה בין הנכסים וההתחייבויות של קרן הפנסיה. כאשר ההתחייבויות עולות על הנכסים (גרעון אקטוארי) מנכים כספים מכל החוסכים וכאשר הנכסים גבוהים מההתחייבויות (עודף אקטוארי) זה שקול לתוספת תשואה לחוסכים. מנגנון האיזון האקטוארי נועד לסגור את הפער ולוודא שהקרן תוכל תמיד לעמוד בהתחייבויותיה.