איגרת חוב היא נייר ערך המהווה תעודת התחייבות לתשלום חוב.
זהו מכשיר פיננסי בעזרתו לווים גופים שונים כסף.
שני הסוגים המקובלים ביותר של איגרות חוב הן איגרות המונפקות על ידי חברות גדולות וגורמים ממשלתיים.