10מדובר בפרק הזמן הנדרש ממועד ההצטרפות לביטוח ועד כניסתו של הכיסוי הביטוחי לתוקף. תקופה זו משתנה בין מוצרים שונים, לדוגמא בביטוחי הבריאות תקופת האכשרה היא 3 חודשים. קיימים מוצרים ללא כל תקופת אכשרה.