כן בהחלט. פדיון כספי הפיצויים מקטין את סך החיסכון הצבור בתכנית ולכן גם את הקצבה הצפויה בגיל הפרישה. ההמלצה החד משמעית הינה לא לפדות כספים לפני גיל פרישה אלא אם אין ברירה.