Frequently Asked Questions


10מדובר בפרק הזמן הנדרש ממועד ההצטרפות לביטוח ועד כניסתו של הכיסוי הביטוחי לתוקף. תקופה זו משתנה בין מוצרים שונים, לדוגמא בביטוחי הבריאות תקופת האכשרה היא 3 חודשים. קיימים מוצרים ללא כל תקופת אכשרה.

תקופת המתנה היא פרק הזמן החולף בין קרות מקרה הביטוח לבין קבלת התגמולים מהביטוח לפי תנאי הפוליסה. לדוגמא בביטוח סיעודי תקופת ההמתנה עשויה להיות חודש וחצי או חודשיים אך גם מספר שנים (בהתאם לבחירת הלקוח במוצר הנבחר).

המסלקה הפנסיונית הוא גוף שהוקם ביוזמת משרד האוצר המאפשר העברת מידע אודות תכניות פנסיוניות מהיצרנים השונים ללקוח או לסוכנות הביטוח, באישור הלקוח. בעת הבקשה המסלקה מבצעת פניה לכ – 100 הגופים השונים בכדי לקבל את המידע ותוך 72 שעות ניתן לצפות במרוכז בתיק הפנסיוני שלנו. הנתונים כוללים בין היתר את קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים שברשותנו, קופות גמל, קרנות השתלמות ועוד.

יש לציין כי המסלקה הפנסיונית אינה מאפשרת קבלת מידע אודות ביטוחים פרטיים (בריאות / סיעוד וכו') אך קיים נוהל מיוחד המאפשר גם את קבלתו של מידע זה דרכנו ובאמצעות הר הביטוח (ראה חדשות מהענף) about_pic

ראשית, יש להקדים ככל הניתן את הגשת התביעה כדי לשפר את מהירות הטיפול בנושא. לאחר מכן יש למלא טפסים הנדרשים להגשת התביעה בצירוף מסמכים רפואיים רלוונטיים. יש לציין כי הליך הגשת התביעה מתנהל לעיתים  באופנים שונים, תלוי בסוג תביעה. המסמכים המלאים יועברו ע"י סדן ליצרנים השונים ויבוצע מעקב על ניהול התביעה.

אנו בסדן נשמח לסייע ועומדים לשירות לקוחותינו בכל עת.

כידוע, ישנם מגוון סוגי ביטוחים ברמות שונות ובעלויות שונות. אנו מאמינים כי בכדי להגיע לתיק ביטוח התואם לצרכיך ולצרכי משפחתך באופן האידיאלי יש לעבוד בשיתוף פעולה עם גורם מקצועי ואחראי הבקיא בנושאים אלו (סדן). בעת בניית תיק הביטוח יש להתחשב במגוון משתנים כמו צורך ביטוחי, תקציב העומד לטובת הנושא, מצב משפחתי ומצב רפואי, גיל ועוד.

נשמח שתעיינו בחבילות הבריאות שלנו heart-214013__340

העצמאים מחויבים בהפקדות פנסיוניות החל משנת 2017. שיעור ההפקדות המוכר לפנסיה הינו 16.5% מההכנסה השנתית עד תקרה חודשית. במקרים מסוימים ניתן לשנות אחוז זה לטובת הגדלת השכר המבוטח או החיסכון.

באופן עקרוני ישנם 3 אלמנטים שיכולים להירכש בתכנית הפנסיונית (למעט קופת גמל). מדובר על חיסכון לפרישה, פיצוי במקרה של אי כושר עבודה ופיצוי למקרה פטירה. במקרים מסוימים ניתן לוותר על כיסוי שאירים וביטוח למקרה פטירה עקב חוסר רלוונטיות. לדוגמא, לרווקים בקרן פנסיה אין צורך בכיסוי השאירים (מקרה פטירה) וכו'.

שב"ן הינו ראשי תיבות של  שירותי בריאות נוספים. קופות החולים מציעות לחברי הקופה שירותים רפואיים מעבר לאלו הכלולים בסל שירותי הבריאות הבסיסי כגון ניתוחים פרטיים בישראל, רפואה משלימה במרפאות הסדר, התייעצויות עם רופאים מומחים ועוד. תנאי תכניות השב"ן אינם אחידים בין קופות החולים השונות וחשוב להכיר את פרטי התכנית שלכם.

בהחלט. קופות החולים אמנם מציעות ביטוחים משלימים עם מגוון כיסויים רפואיים אך יחד עם זאת במקרים מסוימים תכניות השב"ן אינן מספקות מענה הולם. כך בנושא כיסוי לתרופות מחוץ לסל הבריאות, השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל, טיפולים מחליפי ניתוח ועוד. גם בכיסויים הקיימים במסגרת סל הבריאות והשב"ן ניתן לקבל כיסוי טוב יותר בביטוח המשלים. בכל מקרה, יש צורך להיוועץ לפני קבלת החלטה.

נשמח לסייע לך בבחירת התכנית המתאימה לך about_pic