תקרות הפקדה לשנת 2021

סוג תקרה סכום הערות נוספות
תקרת הכנסה מזכה לשכיר 8,700 ₪ תקרת המשכורת בגינה ניתן זיכוי ממס לשכיר בגין הפקדה לקופת גמל לקצבה
סכום הפטור מקצבה מזכה 4,399 ₪ אחוז הפטור מתוך הקצבה המזכה כפול תקרת הקצבה המזכה. סכום זה אינו מותנה בגובה הקצבה המזכה
תקרה לפיצויים פטורים ממס  12,340 ₪ מענק פטור ממס לכל שנת עבודה 
סכום הקצבה המזערי 4,498 ₪ סכום הקצבה המינימלי הנדרש בכדי להוון סכומים הוניים מהתכנית הפנסיונית
תקרת הפקדה לקרן פנסיה חדשה מקיפה 4,326 ₪ תקרת ההפקדה החודשית בקרן פנסיה חדשה מקיפה שווה ל-20.5% מפעמיים השכר הממוצע במשק.
פעמיים וחצי השכר הממוצע במשק 26,378 ₪ תקרת השכר עבורה הפקדות המעסיק עד 7.5% לא ייזקפו כהכנסה חייבת לעובד
תקרת הפקדה לפיצויים 34,900 ₪ תקרת ההפקדה לפיצויים
תקרת הכנסה עבור קרן השתלמות 15,712 ₪ תקרת ההכנסה הקובעת בגינה זכאי עמית לקבל ניכוי ממס
תקרת הכנסה עבור קרן השתלמות לעצמאי 263,000 ₪ תקרת ההכנסה הקובעת בגינה זכאי עמית עצמאי לקבל ניכוי ממס
תקרת הפקדה לקרן השתלמות לעצמאי לצורך הטבות מס 11,835 ₪ 4.5% מתקרת ההכנסה – זו תקרת ההפקדה שעמית עצמאי יכול להפקיד לקרן השתלמות לצורך קבלת הטבות מס.
תקרת הפקדה מוטבת עבור קרן השתלמות לעצמאי 18,480 ₪  תקרת הפקדה לצורך פטור ממס רווח הון
תקרת הפקדה לקופת גמל להשקעה 70,913 ₪  הסכום המירבי שניתן להפקיד לקופת גמל להשקעה
פנסיית חובה לשכירים 6%, 6.5% + 6% פיצויים אחוזי ההפקדה לפנסיה חובה החל מינואר 2017
פנסיית חובה לעצמאים  897 ₪ לחודש בהתאם לשכר ממוצע במשק עצמאים נדרשים להפקיד 4.45% ממחצית השכר הממוצע במשק (10,551 ₪ נכון לשנת 2021). במידה והכנסתם עולה על כך יש להפקיד 12.55% מהחלק העולה על מחצית השכר הממוצע במשק.

 

מדרגות מס לשנת 2021

גובה הכנסה שיעור המס למדרגה מס מקסימלי למדרגה מס מצטבר
מ-0 ועד 6,290 ₪ 10% 629 ₪ 629 ₪
מ-6,291   ₪ ועד 9,030 ₪ 14% 383 ₪ 1,012 ₪
מ-9,031   ₪ ועד 14,490 ₪ 20% 1,092 ₪ 2,104 ₪
מ-14,491 ₪ ועד 20,140 ₪ 31% 1,751 ₪ 3,855 ₪
מ-20,141 ₪ ועד 41,910 ₪ 35% 7,619 ₪ 11,474 ₪
מ-41,911 ₪ ועד 53,970 ₪ 47% 5,668 ₪ 17,142 ₪
53,971 ₪ ומעלה 50%