קרנות פנסיה

קרן הפנסיה היא מוצר פנסיוני, מבוסס תקנון ולא חוזה, המספק הגנות בשלושה היבטים:

  • חיסכון לגיל הפרישה לצורך קבלת קצבה חודשית לכל החיים (קצבת זקנה). גובה הקצבה מושפע ממשך החיסכון, גובה השכר המבוטח, שיעורי ההפקדות לקרן הפנסיה, דמי ניהול, משיכת כספי פיצויים ועוד.
  • פיצוי חודשי במקרה פטירה לצורך הבטחת קצבה חודשית לבן/בת זוג העמית לכל חייהם ולילדים עד הגיעם לגיל 21 (קצבת שאירים).
  • פיצוי חודשי במקרה נכות לצורך הבטחת קצבת נכות חודשית במקרה של אובדן כושר עבודה (אי יכולת לעבוד עקב תאונה או מחלה). גובה הקצבה יכול להגיע עד 75% מהשכר המבוטח לאחר תקופת המתנה.

קרן הפנסיה מתנהלת על פי תקנון המתעדכן מעת לעת ועל עקרון של ערבות הדדית של עמיתי הקרן, זאת בשונה מביטוחי מנהלים המתנהלים כחוזה אישי של המבוטח מול חברת הביטוח.
חוק פנסיית חובה מגדיר את החבות החוקית המינימלית לניכויים הפנסיוניים הנדרשים מטעם המעסיק (בגין עובדיו) והעובד השכיר. ניתן לשלם מעל האחוז המוגדר אך לא תחתיו. פנסיית החובה נכנסה לתוקף בשנת 2008 כדי לתת מענה לציבור ניכר שהגיע לגיל הפרישה ללא קצבה מספקת. האחוזים המנוכים לטובת החיסכון והכיסויים הביטוחיים עלו באופן הדרגתי וכיום עומדים על 18.5% המתחלקים לפי 6% לפיצויים, 6.5% תגמולי מעסיק ו- 6% תגמולי עובד.

קיימים מספר סוגי קרנות פנסיה אשר מתחלקים בעיקרם בין קרנות פנסיה חדשות וקרנות פנסיה וותיקות.

קרן פנסיה חדשה מקיפה

קרן הפנסיה הסטנדרטית הקיימת כיום, פעילה מראשית 1995. קרן הפנסיה המקיפה מתבססת על ערבות הדדית בין עמיתיה ומספקת חיסכון לגיל פרישה, קצבת שאירים וקצבת נכות. נכון להיום, אחוז מובנה מנכסי הקרן מושקעים באגרות חוב מיועדות מבטיחות תשואה, מכאן גם נובעת המגבלה לגובה ההפקדות החודשית המרביות (כ- 4,212 ₪ לחודש בשנת 2019). גובה ההפקדה המרבית מתעדכן מעת לעת בהתאם לשינוי בגובה השכר הממוצע במשק.

קרן פנסיה חדשה משלימה (כללית)

בהתאם לשמה, קרן זו מספקת השלמה לקרן הפנסיה המקיפה הבסיסית. כאמור, הקרן המקיפה מוגבלת בתקרת הפקדות, מעבר לתקרה זו ניתן להפקיד את הכספים לקרן הפנסיה המשלימה אשר מחזיקה בד"כ במאפיינים דומים. בקרן זו אין הבטחת תשואה לאחוז מהנכסים המושקעים.

קרן פנסיה ותיקה לא מאוזנת (גרעונית) – קרנות בהסדר

נסגרה למצטרפים חדשים בסוף 1994. בעלת מאפיינים שונים מקרנות הפנסיה המקיפות החדשות כיום אך בדומה מספקת את שלושת האלמנטים, חיסכון לפרישה (צוברת זכויות), פנסיית נכות ופנסיית שאירים (קיים גם מסלול פנסיית יסוד שבאמצעותו ניתן לצבור לגיל פרישה ללא כיסויים ביטוחיים). הכספים בקרנות הפנסיה הוותיקות מגובים באגרות חוב מבטיחות תשואה. מאחר וקרנות אלו סבלו מגירעונות גדולים הן אוחדו לכדי גוף אחד שנקרא עמיתים שהינו בבעלות המדינה ומאחד את כל 8 קרנות הפנסיה שבהסדר.

images

קרן פנסיה ותיקה מאוזנת

קרנות הפנסיה הוותיקות המאוזנות הן קרנות פנסיה  שהוקמו לפני שנת 1995 ובניגוד לקרנות הוותיקות שבהסדר היו מאוזנות אקטוארית ולכן לא הולאמו. גם קרנות אלו אינן מקבלות מצטרפים חדשים משנת 1995 ואף הן כקרנות הוותיקות שבהסדר מאפשרות כיסויים למקרה פרישה, נכות ופטירה או פרישה בלבד.

קרן פנסיה לעצמאים

קרן פנסיה לעצמאים מחזיקה באותן התכונות של קרן הפנסיה לשכיר. בשונה מהאחרונה הנהנית הן מהפקדות המעסיק והן מניכויים מהעובד השכיר, במקרה של עצמאי הסכום המשולם הוא מהעמית העצמאי בלבד. חשיבות החיסכון ורכישת הכיסויים הביטוחיים היא רבה ועל כן המדינה מעודדת את הנושא, למשל על ידי הטבות מס משמעותיות ובראשית שנת 2017 החלה לחייב גם עצמאים בחיסכון לפנסיה. השכר המבוטח נקבע בהנחת עבודה שהסכום המשולם מהווה 16.5% ממנו (ברירת המחדל). ניתן ורצוי לשנות אחוז זה במקרים מסוימים. בעת התאמת התכנית הפנסיוניות לעצמאי, כמו גם לשכיר, יש להתייחס למשתנים כגון צרכים ויכולות כלכליות, הטבות מס, הכנסות ועוד.

האמור אינו מהווה המלצה מקצועית, אנו נשמח לסייע בבחירת תכנית מתאימה ולהרחיב במידע נוסף.

about_pic