מדיניות פרטיות ותנאי שימוש באתר סדן סוכנות לביטוח

אנו מודים לך כי בחרת להשתמש באתר האינטרנט של סדן סוכנות לביטוח חיים (1995) בע"מ (להלן: "הסוכנות")

מסמך זה מנוסח בלשון זכר מתוך טעמי נוחות אך מיועד לגברים ולנשים כאחד.

אנא קרא בעיון רב את תנאי השימוש. מסמך זה מהווה הסכם לשימושך באתר. אם אינך מסכים לאיזה מהתנאים האמורים בתנאי השימוש האלה אנא הפסק את השימוש באתר ואל תעשה בו כל שימוש, לרבות לא במידע ובתכנים שבו.

מדיניות הפרטיות

כל המידע שנמסר לסוכנות לצורך קבלת הצעות לביטוח, בעבר בהווה או שיימסר בעתיד, נשמר במערכות המחשוב של הסוכנות, ומוגן באמצעות מתקדמים ובהתאם לתקנים קפדניים שנועדו לשמור על המידע שמסרתם, ועל סודיותו.

מערכות המחשוב של הסוכנות רשומות כמאגר מידע כדין והן מנוהלות בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות 1981 והתקנות על פיו.

לא חלה עליכם חובה חוקית למסור את המידע, אך המידע נחוץ לצורך תיווך בעסקאות ביטוח. שמירת המידע נחוץ על מנת שנוכל להעניק לכם שירות עבור המוצרים או השירותים שרכשתם באמצעותנו.

במסירת המידע לצורך קבלת הצעות וטיפול במוצרים שלכם, הנכם מאשרים, שהמידע נמסר מרצונכם ובהסכמתכם. המידע והנתונים שמסרתם וכל עדכון שלהם יישמרו במאגרי המידע של הסוכנות וישמשו למתן ההצעות, הפקה וחידוש פוליסות, ניהול שוטף של תיק הביטוח שלכם, מתן שירות לקוחות ולדיוור ישיר ויצירת קשר למתן מידע בקשר עם מתן המוצרים והשירותים בהתאם לפרטים שמסרתם.  

אם הסוכנות תארגן את פעילותה במסגרת תאגיד אחר או תתמזג עם גוף אחר, היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיכם ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות הצהרה זו.

הסוכנות תעביר מידע אישי לגורמים הבאים: חברות ביטוח, בתי השקעות, סוכני ביטוח וסוכני משנה או סוכנים משותפים, שותפים עסקיים, לצורך קבלת הצעות לביטוח ולקיום חובות המוטלות על הסוכנות על פי דין. הסוכנות תעשה שימוש במידע אך ורק למטרה שלשמה הוא נמסר.

שימוש ב"עוגיות" Cookies

בעת השימוש באתר, הסוכנות אוספת מידע לגבי המבקרים והמשתמשים באתר מתוך מטרה לשפר את איכות וטיב השירותים שהיא מעניקה באמצעות האתר. המדובר במידע כללי על המבקרים באתר ומידע שאינו מכיל פרטים אישיים. מידע כללי אודות המבקרים באתר נאסף על בסיס מצטבר ואנונימי , דהיינו באופן שלא ניתן לשייך כל מידע מזהה ופרטים אישיים כלשהם למידע האמור ולהיפך. המידע הכללי לגבי המבקרים באתר נאסף לשם שיפור תוכן האתר, איכותו וטיב השירותים הניתנים באמצעותו.

על מנת להעניק שירות מהיר ויעיל יותר, לזהותכם בכניסה חוזרת לאתר, הסוכנות עושה שימוש בטכנולוגית Cookies / עוגיות  שהיא סימון פנימי ייחודי הנרשם בדפדפן של הגולשים. כלים אוטומטיים אלו אוספים מידע כללי אודות משתמשי האתר ואודות שימושם באתר. הטכנולוגיה מאפשרתבין היתר לנטר את הפעילות שהנכם מבצעים באתר ולשפר את חווית הגלישה והשירות באופן פרסונלי עבורכם. באמצעות טכנולוגיה זו הסוכנות מקבלת מידע אודות פעילותכם באתר וכן מידע לגבי המחשב או הטלפון החכם ממנו נעשית הגלישה כגון: גרסת מערכת ההפעלה, סוג מסך, דפדפן, כתובת IP זמן שהות באתר או בדף כלשהו, רמת טעינת הסוללה, מיקום ועוד. על בסיס המידע שנאסף באמצעות טכנולוגיה זו הסוכנות רשאית לפנות אליכם בין היתר למטרות שירות, שיווק (בכפוף להוראות הדין) ולמטרות אחרות על בסיס הפעולות שביצעתם באתר או על בסיס מידע המתקבל מהעוגיות או באמצעותן.

אבטחת המידע

הסוכנות נוקטת בשורה של אמצעים לטיפול נאות כולל במידע האישי שנמסר לה;

עיבוד הוגן וחוקי –הסוכנות מעבדת מידע אישי באופן הוגן וחוקי ואוספת מידע אישי רק בהסכמה של נשוא המידע או ממקורות הפועלים כדין.

הגבלת מטרה – עיבוד המידע נעשה אך ורק לצורך המטרה שלשמה נמסר המידע והיא: תיווך בעסקאות ביטוח.

מידע עודף – הסוכנות אינה אוספת מידע מעבר לנדרש לצורך מימוש המטרה שלשמן הוא נמסר.

שקיפות – הסוכנות מפרטת את מטרות השימוש במידע שנאסף ; העברות מידע, מטרותיהן וזהות הנעברים, קיומן של זכויות עיון, תיקון והתנגדות במסגרת מסמך מדיניות זה.

סודיות ואבטחה – הסוכנות שומרת על סודיות מידע ומיישמת מנגנונים טכנולוגיים וארגוניים נגד אובדנו , פגיעה בשלמותו, גישה אליו ללא הרשאה או שינויו שלא כדין. מידע אישי ורגיש יזכה לדרגת אבטחה גבוהה והגישה אליו תחייב הליכי זיהוי או אימות זהים הולמים.

אחריות – הסוכנות מיישמת מנגנונים ארגוניים להבטחת אחריותה, מנהליה, עובדיה, וספקי שירותים עימם היא עובדת, לקיים את המדיניות והעקרונות ולהטלת סנקציה במידה של הפרה.

זכות עיון, תיקון והתנגדות – כל אדם זכאי לעיין במידע אישי אודותיו המוחזק בידי הסוכנות; הסוכנות תאפשר לנשוא המידע לעיין במידע אישי אודותיו לאחר הגשת בקשה בהתאם להוראות החוק, כל עוד לא קיימת עילה שבדין לדחיית הבקשה. נשוא המידע זכאי להגיש בקשה בכתב לתיקון מידע אישי או למחיקת מידע אישי שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, והסוכנות תתקן את המידע האישי כל עוד לא קיימת עילה שבדין לדחיית הבקשה.

בקשות למימוש זכות העיון והתיקון יש להפנות ל- אמיתי שגב בדוא"ל: amitay@sadan.co.il

הסוכנות תשיב על בקשה למימוש זכות העיון במהירות האפשרית ובכל מקרה לא יאוחר מתוך 30 יום מיום שנתקבלה.

הימנעות מ"פישינג"

הסוכנות מקפידה לבצע רישום מפורט של הפעולות המבוצעות במערכותיה ולשמור אותן לאורך זמן. כמו כן מופעלים בסוכנות אמצעי ניטור והקלטה שמאפשרים איתור פעולות חריגות ותחקורן בהתאם לדרישות חוק הגנת הפרטיות ותקנות אבטחת מידע.

הסוכנות לא תפנה לעולם ללקוחותיה בהודעת סמס בבקשה למסור מידע אישי שלהם או כל פרט אישי או מזהה אחר, לרבות פרטי אשראי ללא תיאם מראש. 

לכן אין להיענות בדוא"ל לכל בקשה מסוג זה המתקבלת באמצעות דוא"ל "בשם הסוכנות" ואין למסור כל פרט מזהה אחר לאף גורם.

אם קיבלתם הודעה "דחופה" המורה לכם למסור את פרטי האימות האישיים שלכם באתר, תוך איום בפגיעה בשירות אם לא תמסרו את הפרטים, או הודעה המאיצה בכם להחליף סיסמת גישה או למסור אותה מסיבה כלשהי, זוהי הודעה חשודה ואסור לכם להיענות לה. בדקו את הכתובת שממנה הגיעה ההודעה ודווחו לנו ללא דיחוי על ההודעה החשודה לכתובת מייל:  amitay@sadan.co.il

במידה ומסרתם באתר המתחזה מידע הקשור לחשבון בנק או כרטיס אשראי, יש ליידע את הבנק או את חברת האשראי ולקבל מהם את הנחיותיהם. במידה ונמסר באתר המתחזה שם משתמש ו/או סיסמא לאתר, יש להחליפם באופן מידי.

הסוכנות משתמשת באמצעים מתקדמים לשם אבטחת המידע באתר ובמאגרי המידע שלה. הסוכנות אינה מבטיחה ואיננה ערבה לכך, כי מסדי הנתונים שלה, לרבות מידע שאתם מסרתם, לא יפרצו וכי מידע כזה יגיע לצד ג' שאיננו מורשה וזאת, כל עוד היא תנקוט באמצעים סבירים. הסוכנות לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם לך כתוצאה מפריצה למסדי הנתונים של הסוכנות ו/או למחשבים שלה, כתוצאה ממקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מהעברת הפרטים לחברות הביטוח ו/או מקרים שהם בגדר כוח עליון ו/או כתוצאה מאובדן המידע.

הגבלת אחריות

המשתמש מכיר בכך ומסכים כי האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו ו/או כל חומר או מידע שהגישה אליו נעשית באמצעות האתר, השירות המוענק באמצעות השימוש באתר והתוכנות העומדות בבסיסו, מוגשים ומועמדים לרשותו כמות שהם (AS IS) וכי בכפוף להסתייגויות של הוראות כל דין המורות אחרת, אין לראות במידע המסופק באמצעות האתר משום מתן התחייבות ו/או מצג כלשהם, בין אם במפורש, מכללא או מכוח כל דין, כלפי המשתמש ו/או צדדיים שלישיים כלשהם, לרבות מצגים ו/או התחייבויות בנוגע לאיכותו, אמינותו, מידת הדיוק, השלמות ורמת העדכון של המידע האמור וכן שימושו המסחרי ו/או התאמתו למטרה מסוימת כלשהי.

הסוכנות לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם למשתמש ו/או למחשב ו/או לציוד אחר של המשתמש כתוצאה מהשימוש שלו באתר ו/או כתוצאה משמירת מידע במחשבו של המשתמש, לרבות תוכנות ושורות קוד, אשר הגיעו ממחשביה של הסוכנות.

על הסכם זה יחול הדין הישראלי והוא יפורש על פיו. לבית המשפט המוסמך באזור תל אביב תהא סמכות השיפוט היחידה והבלעדית בכל עניין הנובע מתנאי השימוש ומהתנאים המיוחדים או בקשר אליהם.

שינוי באתר ו/או בתנאי השימוש

הסוכנות רשאית בכל עת, על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, לשנות ו/או להפסיק את מתן השירות באמצעות האתר או אפשרות השימוש באתר ו/או כל חלק מהם לרבות בכל הקשור לתוכן האתר ו/או השירות, השעות בהן ניתן להשתמש באתר ו/או את השירות או הציוד הדרוש לשם קבלת גישה לאתר ו/או לצורך השימוש בו.

כן, רשאית הסוכנות, בכל עת, על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לשנות, לתקן כמו גם לבטל את ההוראות והתנאים האמורים או כל חלק מהם, או להוסיף ולכלול במסגרת תנאי שימוש אלה הוראות ותנאים חדשים לפיהם יינתן למשתמש השירות ו/או יתאפשר השימוש באתר.

בברכת גלישה מהנה ומועילה,

סדן סוכנות לביטוח חיים (1995) בע"מ

עודכן לאחרונה: 22.7.22  ט.ל.ח